Що е то кредит и кои са основните видове кредити?

Под понятието „кредити” се разбира осигуряването на ресурси (най—често под формата на финансови заемни средства или други) на клиент, наричан кредитополучател от банкова или не банкова институция или организация, като от кредитополучателя не се изисква да възстанови заема си веднага. Кредитори могат да бъдат всички банкови институции и не банкови организации като Minizaem.bg, а кредитополучатели могат да бъдат всички физически и юридически лица.

Заемите се делят на няколко основни вида според обезпечението си, според предназначението си и според начина на погасяването им.

Според предназначението си те могат да бъдат:

Потребителски креди без поръчители – това означава, че тези бързи заеми се отпускат на физически лица за текущо потребление и за тях обикновено не се изисква обезпечение. Това са краткосрочни заеми, за които се изисква предоставяне на различни документи удостоверяващи, че лицата имат постоянни доходи, които им позволяват да кандидатстват за тях;

Ипотечни заеми — този вид заеми са дългосрочни, които се отпускат срещу ипотека върху недвижим имот;

Бизнес заеми — те се отпускат на фирми, които имат нужда от оборотни средства, от средства за закупуване на ноу — хау, машини, съоръжения или материали и суровини;

Бързи кредити — това са малки, необезпечени суми, които се отпускат за спешни нужди. Тези кредити срещу лична карта се отпускат както от банките, така и от не банкови организации.

Според обезпечението си заемите могат да бъдат:

Необезпечени — при тях не се изисква от кредитополучателя да обезпечава по някакъв начин заема си;

Обезпечени — това са заеми, при които се изисква някаква „гаранция” ( обезпечение) върху отпуснатата сума.

Според начина на погасяване поличените пари на заем биват:

Анюитетни—на равни вноски;

С намаляващи вноски — главницата не се променя, но вноските по лихвата намаляват с времето;

С гратисен период или иначе казано, при този вариант за погасяване има отсрочване на изплащането на заема.